Ngày đăng: 16/04/2015 | Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 669 Views

Đã đến thời trỗi dậy của nhân lực Việt Nam. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập và phát triển, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngày càng được coi trọng bởi yếu tố con người có tính chất quyết định đến nền kinh tế, chính trị, văn hóa… sự tiến bộ của một […]